www.jeugdtijdschrift.nl

Logo "Jippo" (1974)

Jippo (1974 - heden)
Algemene opmerkingen De aanvullende informatie in deze tabellen wordt steeds vervangen/aangevuld, méér dan een plaatsing in éénmaal. Daardoor kunnen belangrijke aanvullende gegevens (nog) ontbreken. Te meer, waar wij soms slechts kunnen beschikken over enige losse exemplaren van een tijdschrift en ons (nog) niet een goed beeld kunnen vormen van de volledige collectie.
Niet alle informatie is (momenteel) gecontroleerd, wij nemen in ieder geval niet klakkeloos van anderen over. Waar er twijfel zou kunnen zijn over de juistheid wordt het teken "??" toegevoegd.
Op deze pagina wordt (zonodig) nog een toelichting gegeven op de wijze van presentatie der tijdschriftgegevens.
Naamgeving * 1. (1974 - ??)
HOOFD-TITEL: Jippo
NEVEN-TITEL: Jeugdblad voor Nederland en Vlaanderen
ISSN Niet bekend
Gefuseerd met / Voortgekomen uit /
Overgegaan tot
Blijkens een korte inleiding van de redactie in het 1e nummer van Jippo, was het blad bedoeld voor lezertjes, die "te groot" waren voor "Okki". Aangenomen mag worden, dat beide bladen in die periode (1974) van dezelfde uitgever (Malmberg) afstammen.
Bijlage van Niet van toepassing
Verschijningsperiode * 1. (augustus 1974, no. 1 - heden)
Verschijningsfrekwentie * 1. (augustus 1974, no. 1 - ??) Wekelijks
Doelgroep * 1. (1974) Lezers, die voor "Okki" te oud waren (ca. 8 jaar en ouder)
Verspreiding * 1. (1974) Nederland en Vlaanderen
Uitgever/Drukker * 1. (1974 - ??)
Uitgever: Malmberg B.V. en J. van In N.V.
Drukker: Niet bekend
Oplage ....
Prijs * 1. (1974 - ??)
Jaar-abonnement; Nederland F 22, - per jaargang, België B. Fr. 300, - per jaargang
Post-abonnement; Nederland F 25, - per jaargang, België B. Fr. 350, - per jaargang, buitenland op aanvraag
Uitvoering
Omvang + nummering
* 1. (1974 - ??) 24 pagina's
Drukkleur
* 1. (1974 - ??) Méér-kleurendruk
Papier
Geen bijzonderheden
Illustraties
Ja, in mindere mate foto's
Formaat
(....-....) ca. .. x .. cm (breedte x hoogte).
Bijlage(n)
Niet bekend
Advertenties
Op grond van de weinige exemplaren, die wij onder ogen kregen kan hierover op DIT moment geen uitspraak gedaan worden. Vermoedelijk (in de eerste jaren althans) geen.
Voorzieningen voor slechtzienden
Niet van toepassing
Redactie + overige medewerkers * 1. (1974 - ??)
Redactie-leden: Henk Hartendorp, Marja Bullens, Wim Razoux Kühr (vormgeving), Frans Hummelman.
Redactie-adres voor Nederland: Postbus 256, Den Bosch
Redactie-adres voor België: Grote Markt 39, B 2500 Lier
Administratie-adres voor Nederland: Postbus 233, Den Bosch
Administratie-adres voor België: Grote Markt 39, B 2500 Lier
Inhoud
Afdelingsnieuws
Niet van toepassing
Vervolgverhalen/vaste series
Op grond van de weinige exemplaren, die wij onder ogen kregen kan hierover op DIT moment geen uitspraak gedaan worden. We kwamen in ieder geval het verhaal "Katoen + Pinbal" (joost Swarte) tegen en hopen, dat dit verhaal vaker in "Jippo" verschenen.
Achtergronden Uitgeverij Malmberg B.V. gaf in 1974 drie kindertijdschriften uit voor verschillende leeftijden; "Jippo", "Okki" en "Taptoe".
Vindplaatsen Ons zijn geen vindplaatsen in openbare archieven bekend. Mogelijk zullen een aantal openbare bibliotheken in Nederland en België exemplaren in bezit hebben.
Literatuur Geen
2e-hands /
antiquariaat-info
Wordt zelden aangeboden in ongeschonden staat. Prijs per jaargang ca. € 10 - 15.
Laatste bijwerking 2008, september 19
Startpagina
Sluit dit venster
Logo